info@judiscom.mn 976 - 77113838 Холбоо барих
ENMNG
Хуралдааны магадлал

    Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 116 дугаар зүйл
    116.4. Сахилгын хорооны магадлал, хяналтын тогтоол, Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны сахилгын хэргийн хуралдааны тогтоолыг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор цахим хуудаст байршуулна

Дугаар Гарчиг Шийтгэл оногдуулсан эсэх Огноо Даргалагч
№16 О-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-02-15 О.Номуулин
№15 Б-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-02-14 Д.Эрдэнэчулуун
№14 О,Т,А,Э-нарт холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-02-14 Х.Хашбаатар
№13 Б-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-02-14 Б.Сугар
№12 Я-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-02-07 С.Энхтөр
№11 Б-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-02-06 Д.Ариунтуяа
№10 Э-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-01-31 О.Номуулин
№9 А-д хоблогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-01-31 С.Энхтөр
№8 Б-д холбогдох сахилгын хэрэг Тийм 2024-01-30 Д.Эрдэнэчулуун
№7 Ц,А,Н-нарт холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-01-24 Д.Мягмарцэрэн
№6 А-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-01-24 Г.Цагаанцоож
№5 М-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-01-24 Х.Хашбаатар
№4 Х-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-01-23 Б.Сугар
№3 Р-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-01-23 Д.Эрдэнэчулуун
№2 А-д холбогдох сахилгын хэрэг Үгүй 2024-01-10 С.Энхтөр