info@judiscom.mn 976 - 51 - 263314 Холбоо барих
Хуралдааны магадлал

    Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 116 дугаар зүйл
    116.4. Сахилгын хорооны магадлал, хяналтын тогтоол, Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны сахилгын хэргийн хуралдааны тогтоолыг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор цахим хуудаст байршуулна

Дугаар Гарчиг Огноо Даргалагч
№246 Г-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-11-09 Д.Ариунтуяа
№243 М-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-11-09 Ц.Давхарбаяр
№240 А-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-11-08 Ц.Давхарбаяр
№238 М-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-11-08 Д.Эрдэнэчулуун
№237 Б-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-11-07 Д.Ариунтуяа
№235 Б.Б, Ч.И нарт холбогдох сахилгын хэрэг 2022-10-20 Б.Сугар
№234 Б.Б, Б.З, Т.Ө нарт холбогдох сахилгын хэрэг 2022-10-19 Ц.Давхарбаяр
№233 Л.Б, П.П, Г.Н  нарт холбогдох сахилгын хэрэг 2022-10-18 Ц.Давхарбаяр
№232 О.О-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-10-05 Х.Хашбаатар
№231 С-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-10-05 О.Номуулин
№229 Ц-т холбогдох сахилгын хэрэг 2022-09-27 Д.Ариунтуяа
№228 О-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-09-07 Д.Мягмарцэрэн
№227 Б-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-09-07 О.Номуулин
№226 А-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-07-07 С.Энхтөр
№225 Б-д холбогдох сахилгын хэрэг 2022-07-06 Б.Сугар